ООО Электроконсалтинг 

Запорожье

Сферы деятельности

Энергетика

ООО Электроконсалтинг 

Дніпровська електроенергетична система

​​​​​​​​​​​​​​1. Статус. Мета та напрямки діяльності

 Днiпровська електроенергетична система є вiдокремленим пiдроздiлом державного підприємства "Нацiональна енергетична компанiя "Укренерго" (далi - ДП "НЕК "Укренерго") i створена вiдповiдно до наказу Мінестерства енергетики України  вiд 02 липня 1998 року №107 "Про створення вiдособлених структурних одиниць державного підприємства "Нацiональна енергетична компанiя "Укренерго".

Мета та основні напрямки діяльності:

- забезпечення функціонування енергосистеми Дніпровського peгioнy (Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська області) як складової Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України;

- забезпечення передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

- здійснення централізованого оперативно-технологiчного управління енергосистемою Днiпровського регіону в умовах паралельної роботи в складi ОЕС України;

- запобігання порушенням режимів i аваріям системного значення та лiквiдацiя можливих аварій з найменшими втратами для країни;

- виконання необхідних технiко-економiчних розрахунків електричних режимів Дніпровського регіону, їх оптимiзацiя та розроблення заходiв щодо зниження втрат електроенергії в магістральних та міждержавних мережах;

- створення умов для ефективної роботи магістральних та міждержавних електричних мереж як складової інфраструктури Оптового ринку електричної енергії (далi - ОРЕ) України у забезпеченні передачі електроенергії;

- забезпечення, у межах своїх повноважень, функціонування ОРЕ України щодо диспетчеризації, ведення розрахунків платежів учасників ОРЕ України вiдповiдно до договору мiж ними, відпуск електроенергії оптовим споживачам, а також за прямими договорами.

- забезпечення оперативно-технологiчного управління енергосистемою Дніпровського регіону;

- виконання ремонтно-експлуатаційного обслуговування, реконструкції та технічного переоснащення обладнання пiдстанцiй i лiнiй електропередачі;

- проведення ремонтно-будівельних робiт на виробничих та соціально-побутових об'єктах Днiпровської ЕС;

- здійснення матерiально-технiчного забезпечення виробничої дiяльностi;

- розроблення програми капітального будівництва, модернізації, технічного переозброєння, реконструкції магістральних електричних мереж, погодження ТЕО схем електропостачання споживачів і схем приєднання генеруючої потужності та технічних умов на приєднання додаткової споживаної або генеруючої потужності, розроблення вимог до технічних умов на приєднання до магістральних електричних мереж, виявлення «вузьких місць» в роботі магістральних електричних мереж та прилеглих розподільчих мереж енергопостачальних компаній, діючих у паралельному режимі з магістральними електричними мережами і розроблення заходів по їх усуненню для забезпечення стійкості магістральних електричних  мереж;

- здійснення експлуатації засобів зв'язку, телемеханіки, систем комерційного обліку та систем передачі даних, розвиток i створення мереж технічних засобів управління та обчислювальної техніки;

- обслуговування на договірних умовах технічних засобів управління та зв'язку інших підприємств, установ та органiзацiй (далi організації);

- організація технічної експлуатації, розроблення i впровадження нових та удосконалення діючих пристроїв i систем релейного захисту, протиаварiйної автоматики оперативно-технологічного управління, зв'язку, телемеханіки, систем та засобів обліку електроенергії на підприємствах Дніпровського регіону та проведення єдиної технічної політики в регіоні із зазначених питань;

- забезпечення єдностi вимірювань в магістральних та міждержавних електричних мережах при оперативно-технологічному управлінні перетоками потужності, облiку електричної енергії та експлуатації мереж;

- розроблення, в межах наданих повноважень, методичних та інструктивних матеріалів, обов'язкових для виконання енергокомпанiями i електростанцiями, що входять до складу енергосистеми Дніпровського регіону, незалежно вiд їх форм власності та органiзацiйно-правових форм;

- організація збору i обробки iнформацiї щодо обсягів i режимів споживання електричної енергії та потужності;

- оргaнiзацiя робiт з впровадження i опанування нової техніки, науково­дослiдниx робiт, робiт з рацiоналiзацiї та винахiдництва за умови фiнансування ДП "НЕК "Укренерго";

- надання освітніх та iнформацiйно-консультацiйних послуг;

- розслiдування, облiк та аналіз технологічних порушень в роботі енергооб'єктів магістральних та міждержавних електромереж, участь в розслiдyваннi технологiчних порушень в роботi iнших енергооб'єктiв, що є у господарському вiданнi i оперативному пiдпорядкуваннi Днiпровської ЕС та ДП "НЕК "Укренерго", розроблення i реалiзацiя заходiв щодо їх попередження;

- органiзацiя i проведення роботи з охорони праці i пожежної безпеки, створення безпечних умов працi, розслідування, облiк та аналіз випадків травматизму, розроблення і реалiзацiя необхідних заходів з підвищення безпеки експлуатації магістральних i міждержавних електричних мереж;

- дотримання норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

- впровадження, підтримка та удосконалення систем управління якістю на підставі вимог міжнародних стандартів;

- здiйснення фiнансово-економiчних функцій, бухгалтерського облiку, контролю та комерцiйних розрахункiв в обсягах, якi встановлюються статистичною звiтнiстю i регламентуються ДП "НЕК "Укренерго";

- участь в проведенні виставок, аукцiонiв, торгів, конференцiй та iнших подiбних заходiв, пов'язаних з характером дiяльностi Днiпровської ЕС;

- задоволення економічних та соціальних потреб  працівників Днiпровської ЕС, передбачених колективним договором;

- планування i здійснення заходів щодо розроблення мобiлiзацiйних планiв та пiдготовки до виконання покладених на Дніпровську ЕС мобiлiзацiйних завдань;

- розроблення та здiйснення заходiв з цивільної оборони, реагування на надзвичайнi ситуації та їх запобігання;

- забезпечення охорони iнформацiї та її носіїв, що вiднесенi до державної та комерцiйної таємниці;

- надання послуг громадського харчування, готельних послуг;

- ремонт та технічне обслуговування засобів вимiрювальної технiки;

- проведення дiагностики електрообладнання, його профiлактичних, приймально-здавальних, спецiальних та нетрадицiйних випробувань i випробувань iзоляцiйних масел;

- надання послуг з діагностики захисних засобів та електроустановок;

- надання послуг з ремонту та калібрування засобів вимірювальної  техніки;

- операції з прекурсорами (зберiгання, перевезення, придбання, використання прекурсорiв);

- здійснення дiяльностi в сферi телекомунiкацiй з наданням послуг мiжмiського i мiсцевогo телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекoмyнiкацiйних мереж.

- контроль та координація дiяльностi відокремлених пiдроздiлiв з експлуатації магiстральних та мiждержавних електричних мереж (МЕМ) - Запорізьких МЕМ, Дніпропетровських МЕМ, Криворізьких МЕМ, Кіровоградських МЕМ, якi входять до складу ДП "НЕК "Укренерго" та знаходяться на території регіонального обслуговування електроенергетичної системи Дніпровського регіону.